สกัดความรู้ : การผลิตกล้วยตาก

ว่าที่ร้อยตรีธงชัย

มั่นประสงค์ (พี่ติง)

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้กล้วยตาก

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?