บทคัดย่อ : การพัฒนาแบบทดสอบรายวิชาหลักการประกอบอาหารและโภชนาการ สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ

บทคัดย่อ : การพัฒนาแบบทดสอบรายวิชาหลักการประกอบอาหารและโภชนาการ สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ

 

ผู้วิจัย : นางสาววไลภรณ์ สุทธา นางอมรรัตน์ เจริญชัย นายเชาวลิต อุปฐาก นางสาวเปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ นางสาวลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?