คู่มือ : การผสมสีไทยโทนสำหรับตกแต่งหน้าเค้ก

คู่มือ : การผสมสีไทยโทนสำหรับตกแต่งหน้าเค้ก
ผลงาน : มนัสศิกาญจน์ ภูมิช่อ และทัตพิชา สุวรรณ
///คุณกิจ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
///คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?