สกัดความรู้ : อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้

ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สกัดความรู้ : อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?