บทคัดย่อ : การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

บทคัดย่อ :

การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ผู้วิจัย : อโรชา  บุญสม และ จีระกัญญา  ประยูรศิริ

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?