VDO Presentation : การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?