บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 11 : (1-31 January 2016)   เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่อาเซียน

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 11 : (1-31 January 2016)  
เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่อาเซียน

 

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและงานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 11 ประจำเดือน มกราคม 2559

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?