บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 6 : (1-31 August 2015) เรื่อง องค์ความรู้จากโครงการการประกันคุณภาพฯ ตอนที่ 1

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 6 : (1-31 August 2015)  

เรื่อง องค์ความรู้จากโครงการการประกันคุณภาพฯ ตอนที่ 1

 

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2558

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?