โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนในการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงาน […]