โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย KM RMUT 9 แห่ง

Tweet– VDO : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล \"การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน\" 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.กรุงเทพ – ภาพ : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ Tweet