กิจกรรม CoP คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปี 2556

Tweet 1. โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ บรรยายโดย รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา –>((ชุนชนคนวิชาการ)) 2. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ ระยะที่ 3 3. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ ระยะที่ 4 4. ขั้นตอนการทำวิจัย 5. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิจัย–>((ชุมชนคนวิจัย)) 6. การเขียนบทความวิจัย … KM HEC Continue Reading →