“กุญแจสำคัญ 7 ประการ” ในการขับเคลื่อน KM ของ กฟผ. โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด

Tweet เช้าวันนี้ผมได้ไปบรรยายที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เรื่อง “กลยุทธ์การขับเคลื่อน KM สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน KM Forum สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ผมได้เริ่มต้นว่า “ความสำเร็จ” ที่พูดกันในวันนี้ คงไม่ได้หมายความว่าเป็นการ “ทำ KM” ได้สำเร็จ หากแต่หมายถึงการ “ใช้ KM” เพื่อทำให้ กฟผ. ทำงานได้ตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) … KM HEC Continue Reading →

กระบวนการ 7 ขั้นตอนของ KM มทร.พระนคร

Tweetกระบวนการ 7 ขั้นตอนของ KM มทร.พระนคร 1. การบ่งชี้ความรู้ – บ่งชี้องค์ความรู้ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย และที่เป็นปัญหา ที่ยังขาดความเข้าใจซึ่งในแต่ละปีจะมีการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ว่าจะทำแผนเรื่องอะไร มทร.พระนคร ปีงบประมาณ 2556 มี 3 แผน เรื่องผลิตบัณฑิต วิจัยและสมรรถนะ คณะทำตามแผนของมหาวิทยาลัย และอาจมีเพิ่มเติมได้ 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ – จะได้องค์ความรู้จากข้อ 1 มาจากไหน มีภายในองค์กร (มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน) … KM HEC Continue Reading →