งานสหกิจศึกษา 56 กลไกสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ

Posted Posted in ข่าวประกาศ

งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 […]

จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน Connect Asia-Pacific Summit 2013 ต้อนรับผู้นำในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดกิจกรรม ในงาน“การประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียและแปซิฟิก (Connect […]

ประดิษฐ์กระทงจากพืชผักสวนครัว…ริมรั้วทำกระทงได้ ในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

Posted Posted in กิจกรรม

อาจารยปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล อาจารย์สุกัญญา จันทกุล และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ […]

คหกรรมศาสตร์ ร่วมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย ถ่ายทององค์ความรู้การประดิษฐ์กระทงลอย

Posted Posted in กิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา […]

คหกรรมศาสตร์ เผยแพร่อาหารไทยและการจัดตกแต่งดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตสู่นานาชาติ

Posted Posted in กิจกรรม

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร  ฝึกอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แบบพื้นฐาน […]

จัดดอกไม้ตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่งในการ […]