VDO : โครงการการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 กิจกรรมสาธิตการทำกระทงลอยจากพีชสวนครัว วันที่ 14 พ.ย. 2557

Tweet VDO : โครงการการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 กิจกรรมสาธิตการทำกระทงลอยจากพีชสวนครัว   วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 2557 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ Tweet

บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 10 – ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ค. 2557) เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 2

Tweet บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 10 – ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ค. 2557) เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 2   Tweet

บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 9 – ระหว่างวันที่ 5-9 พ.ค. 2557) เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

Tweet บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 9 – ระหว่างวันที่ 5-9 พ.ค. 2557) เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 1       Tweet

บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 8 – ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. และ 1-2 พ.ค. 2557) เรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร ตอนที่ 2

Tweet บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 8 – ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. และ 1-2 พ.ค. 2557) เรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร ตอนที่ 2   Tweet

บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 7 – ระหว่างวันที่ 14-17 เม.ย. 2557) เรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร ตอนที่ 1

Tweet บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 7 – ระหว่างวันที่ 14-17 เม.ย. 2557) เรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร ตอนที่ 1   Tweet

บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 6 – ระหว่างวันที่ 7-11 เม.ย. 2557) เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการความรู้ ตอนที่ 2

Tweet บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 6 – ระหว่างวันที่ 7-11 เม.ย. 2557) เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการความรู้ ตอนที่ 2 Tweet

บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 5 – ระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย. 2557) เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

Tweet บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 5 – ระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย. 2557) เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการความรู้ ตอนที่ 1 Tweet