โครงการ12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนน์มพรรษา 82 พรรษามหาราชินี

Posted Posted in กิจกรรม

งานสโมสรนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริจาคโลหิตเพื่อ   […]

งานคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล จังหวัดสิงห์บุรี

Posted Posted in กิจกรรม

งานคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ […]

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี 57

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2557 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1 […]

อบรมเทคนิคและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม

งานวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางคหกรรมศาสตร์” […]