โครงการการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วันที่1

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

คหกรรมศาสตร์ ร่วมงาน“แถลงข่าวกิจกรรมอร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน”

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ร่วมงาน“แถลงข่าวกิจกรรมอร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร […]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” […]