จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน วันที่2

Posted Posted in กิจกรรม

วันที่2 ของการอบรมโครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์จังหวัดนนทบุรี โดยงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน วันที่1

Posted Posted in กิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสร้างทักษะ […]