วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี […]

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม นางสาวกนกพร […]

อบรมการทำอาหารไทยให้กับนักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส

Posted Posted in กิจกรรม

อบรมการทำอาหารไทยให้กับนักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดอบรมการทำอาหารไทย ประกอบด้วย […]