แถบบันทึกเสียง : รายการ KM Weekly

Tweet แถบบันทึกเสียง : รายการ KM Weekly ดำเนินรายการ โดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร   ลิงค์จากทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร FM 90.75 MHz (รายการ KM Weekly)         Tweet