บริจาคโลหิต 2559

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงที่ขาดแคลนเลือดมากที่สุดของปี กับทางภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด […]

ประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี

Posted Posted in กิจกรรม

ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

“คหกรรม รับรางวัล Miss Jumbo Queen RMUT 2016 ในงานกีฬา “สุวรรณภูมิ

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

Fashion V Together: The Student Fashion Showcase ครั้งที่ 5

Posted Posted in กิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นและสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่น ในระดับอุดมศึกษา […]

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เข้าสัมภาษณ์ ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อ […]