คณาจารย์-นักศึกษา คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร แกะสลักตกแต่งพิธีพระราชทานเพลิงศพศิลปินแห่งชาติ อ.เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตกแต่งพลับพลาที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชเพลิงศพอาจารย์เพ็ญพรรณ […]

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in กิจกรรม

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน ประเภทรับตรงเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี […]

คหกรรมศาสตร์…เตรียมร่างแผนยุทธศาสตร์ระดับหลักสูตร

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…เตรียมร่างแผนยุทธศาสตร์ระดับหลักสูตรสอดรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตร […]