บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Tweetบันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา Tweet

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

Tweetบันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา Tweet

สกัดองค์ความรู้ : การพัฒนางานแกะสลักให้เข้ากับสมัยนิยม

Tweetสกัดองค์ความรู้ : การพัฒนางานแกะสลักให้เข้ากับสมัยนิยม ผู้เรียบเรียง อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ Tweet

สกัดองค์ความรู้ : การเรียนวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

Tweetสกัดองค์ความรู้ : การเรียนวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ โดย อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ Tweet