ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ สู่ชุมชน

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์..จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ สู่ชุมชน  ฝ่ายบริหาร โดยงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]