สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา […]

คณะกรรมการ การแข่งขันฝีมืคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะกรรมการ การแข่งขันฝีมืคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ศรัทธา […]

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ฯ

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณาจารย์ศึกษาดูงานสถานประกอบการและเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ณ […]

คหกรรมศาสตร์ รับสมัครปริญญาโท

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 […]

โครงการพัฒนาผู้สอน สนองยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา “Thailand 4.0”

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…..พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ จัดโครงการพัฒนาผู้สอน สนองยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา “Thailand 4.0” […]