รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/2560 จำนวน 2 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ […]

มอบดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์แก่วัดเทวราชกุญชรฯ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Posted Posted in กิจกรรม

มทร.พระนคร ส่งมอบดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์แก่วัดเทวราชกุญชรฯ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ […]

เลือกตั้ง…กรรมการสภามหวิทยาลัย

Posted Posted in กิจกรรม

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]