บทคัดย่อ : การพัฒนาแบบทดสอบรายวิชาหลักการประกอบอาหารและโภชนาการ สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ

Tweetบทคัดย่อ : การพัฒนาแบบทดสอบรายวิชาหลักการประกอบอาหารและโภชนาการ สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ   ผู้วิจัย : นางสาววไลภรณ์ สุทธา นางอมรรัตน์ เจริญชัย นายเชาวลิต อุปฐาก นางสาวเปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ นางสาวลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย Tweet

บทคัดย่อ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลายข้าวไรสเบอร์รี่เพื่อผู้สูงอายุสู่เชิงพาณิชย์

Tweetบทคัดย่อ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลายข้าวไรสเบอร์รี่เพื่อผู้สูงอายุสู่เชิงพาณิชย์ ผู้วิจัย : 1.ธนภพ โสตรโยม 2.ชญาภัทร์ กี่อาริโย 3.นพพร สกุลยืนยงสุข Tweet