@Good Practice งานจัดการความรู้ ทคศ.- การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

Tweetโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี             การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ชื่อ – นามสกุล ผู้นำเสนอ          อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา ชื่อสถาบันการศึกษา                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หน่วยงาน                           คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ                 … KM HEC Continue Reading →