การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 เมษายน 2562)

Posted Posted in กิจกรรม

♦ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศและหลักเกณฑ์ ฯ คำแนะนำในการดำเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ […]

สาธิตอาหารชาววังและอาหารในรัชสมัยในงาน“ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรม..สาธิตอาหารชาววังและอาหารในรัชสมัยในงาน“ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”   […]

จิตอาสาพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา

Posted Posted in กิจกรรม

จิตอาสาพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา จังหวัดเชียงใหม่ งานสโมสรและกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดย […]

จิดอาสางานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล […]