สกัดความรู้ : โคมไฟจากผลอินทนิล

Tweetเจ้าของผลงาน          เสฎฐวุฒิ  สมณะ และ คิว  หนูฤทธิ์ ที่ปรึกษาโครงงาน      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ์ Tweet