พัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน รุ่น 9

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์….เร่งพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ระดับมหาวิทยาลัย ณ ประเทศฟินแลนด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ […]

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์….เร่งพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน  ระดับมหาวิทยาลัย ณ ประเทศฟินแลนด์ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย […]

สอนวิชาชีพด้านอาหาร

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คหกรรมศาสตร์…สอนวิชาชีพด้านอาหารแก่ผู้ต้องขังหญิง ส่งเสริมการมีงานทำหลังการพ้นโทษ คณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2562

Posted Posted in กิจกรรม

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา […]