สกัดความรู้ : นักวิจัยในศตวรรษที่ 21

Tweetรศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ วุฒิเมธีวิจัย สกว. และหัวหน้าโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ Tweet

สกัดความรู้ : การวิจัยเชิงคุณภาพ

Tweetรศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ Tweet

สกัดความรู้ : Active Learning 4.0

Tweetวิทวัส  ดวงภุมเมศ และวารีรัตน์  แก้วอุไร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ Tweet

สกัดความรู้ : Smart Classroom 4.0

Tweetภูชิศ  สถิตพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ Tweet

สกัดความรู้ : การผลิตกล้วยตาก

Tweetว่าที่ร้อยตรีธงชัย มั่นประสงค์ (พี่ติง) ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้กล้วยตาก โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ Tweet

สกัดความรู้ : Ideal Workstation

Tweetนุชจรี ศิริ จุติพร ธรรมจารี และอาภาณัฐ ผลกมล นักกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ Tweet