วีดิทัศน์ : การร้อยมาลัยคล้องมือ

Tweetวีดิทัศน์ : การร้อยมาลัยคล้องมือ ผลงานนักศึกษา 61 ปบค/2 กลุ่มนายการัณย์ บางยับยิ่ว น.ส.จุฑาภรณ์ จันทร์สวย น.ส.ปวริศา สรงพรมทิพย์ ในรายวิชาการร้อยมาลัย สอนโดยอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ คุณวิศาสาตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา Tweet

วีดิทัศน์ : การร้อยมาลัยคล้องมือกลีบดอกดาวเรือง

Tweet วีดิทัศน์ : การร้อยมาลัยคล้องมือกลีบดอกดาวเรือง คุณกิจ : ผลงานนายณัฐกานต์ วิบูลย์ดล นางสาวระพีพร ธงทอง นางสาวนฤมล วงศ์มลิวัลย์ และนางสาวรุ่งวิถี หวลโคกสูง ปบค60/2 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คุณวิศาสาตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา Tweet