บันทึกเรื่องเล่า : การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562

Tweetบันทึกเรื่องเล่า : การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562 คุณกิจ : งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา   Tweet

สกัดความรู้ : วัฒนธรรมการแกะสลักผักผลไม้ไทย : แกะสลักดอกไม้

Tweet สกัดความรู้ : วัฒนธรรมการแกะสลักผักผลไม้ไทย : แกะสลักดอกไม้ คุณกิจ : อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ (หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์) คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา (หัวหน้างานจัดการความรู้) Tweet