คหกรรมศาสตร์…เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 📣📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 […]

กิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 2

Posted Posted in กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 อาจารย์สุกัญญา […]

นิทรรศการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม

นิทรรศการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ นิทรรศการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน […]

พัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับคนพิการขา

Posted Posted in กิจกรรม

พัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับคนพิการขา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 รายการ“ปันฝันปันยิ้ม” […]

คหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ คหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ […]