บทคัดย่อ : การพัฒนาศักยภาพมันสำปะหลังในการผลิตน้ำพริก

Tweet บทคัดย่อ : การพัฒนาศักยภาพมันสำปะหลังในการผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำพริก คุณกิจ : เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย และฐิติพร เพ็งวัน คุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา (หัวหน้างานการจัดการความรู้) Tweet

บันทึกการเล่าเรื่อง กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ เรื่อง Education Disruption

Tweetบันทึกการเล่าเรื่อง กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ เรื่อง Education Disruption คุณกิจ และคุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา (หัวหน้างานการจัดการความรู้) วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ใน RMUTP CoP Web Blog Tweet

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (KM HEC Manual)

Tweet คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (KM HEC Manual) Tweet

บทคัดย่อ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกึ่งสำเร็จรูปเพื่อคุณภาพในเชิงพาณิชย์

Tweet บทคัดย่อ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกึ่งสำเร็จรูปเพื่อคุณภาพในเชิงพาณิชย์ คุณกิจ : น้อมจิตต์ สุธีบุตร ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง ชมพูนุช เผื่อนพิภพ และ ประชา พิจักขณา คุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา (หัวหน้างานการจัดการความรู้) Tweet

บทคัดย่อ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงก้อนเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์

Tweetบทคัดย่อ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงก้อนเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ คุณกิจ : น้อมจิตต์ สุธีบุตร, ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง และ กิ่งกาญจน์ พิจักขณา คุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา (หัวหน้างานจัดการความรู้) Tweet

สกัดความรู้ : มาลัยใบเตย

Tweetสกัดความรู้ : มาลัยใบเตย คุณกิจ : อาจารย์ขจร  อิศราสุชีพ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ (หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์) คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา (หัวหน้างานจัดการความรู้)   Tweet

สกัดความรู้ : วัฒนธรรมการแกะสลักผักผลไม้ไทย : ลวดลายเครือเถา

Tweetสกัดความรู้ : วัฒนธรรมการแกะสลักผักผลไม้ไทย : ลวดลายเครือเถา คุณกิจ : อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ (หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์) คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา (หัวหน้างานจัดการความรู้) Tweet