จัดกิจกรรม Work Shop ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหยุนหนาน

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการ “การสร้างผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและศิลปะของประเทศไทย” อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหยุนหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการ“การสร้างผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและศิลปะของประเทศไทย” รศ.สุภัทราโกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยอาจารย์ปิยะธิดา […]