สกัดความรู้: การร้อยมาลัยคล้องมือลายตาประชุม

Tweetสกัดความรู้: การร้อยมาลัยคล้องมือลายตาประชุม คุณกิจ : อิศเรศ แก้วเคลิ้ม ศิษย์เก่า สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     Tweet

สกัดความรู้: การร้อยมาลัยคล้องมือลายมาลัยแบบสองหน้า

Tweetสกัดความรู้: การร้อยมาลัยคล้องมือลายมาลัยแบบสองหน้า คุณกิจ : อิศเรศ แก้วเคลิ้ม ศิษย์เก่า สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   Tweet