::: องค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ::: เรื่อง เคล็ดที่ไม่ลับในการลดความอ้วน

Tweet::: องค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ::: เรื่อง เคล็ดที่ไม่ลับในการลดความอ้วน วันพุธที่ 23 กันยายน 2564 คุณกิจ: รองศาสตราจารย์สุนีย์ สหัสโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คุณวิศาสตร์: อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร Tweet