สกัดความรู้ : การแกะสลักดอกบานชื่นตูมจากฟักทอง

สกัดความรู้ : การแกะสลักดอกบานชื่นตูมจากฟักทอง
ผลงาน : นางสาวปัทมปาณี ศรีสุราช
คุณกิจ : อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?