สกัดความรู้ : Ideal Workstation

นุชจรี ศิริ

จุติพร ธรรมจารี

และอาภาณัฐ ผลกมล

นักกายภาพบำบัด

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?