บันทึกเรื่องเล่า (ชุมชนคนโชติเวช) : การจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM)

บันทึกเรื่องเล่า (ชุมชนคนโชติเวช) :
เรื่อง การจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM)
คุณกิจ : รศ. น.ท.หญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ, รศ.ดร.ศยามน อินสะอาด และ รศ.ดร.อภิชา แดงจำรูญ
คุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?