สกัดความรู้ : การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้จากซังข้าว

สกัดความรู้ : การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้จากซังข้าว

คณะผู้จัดทำ : สุกัญญา ชอบสำโรง
ศักรินทร์ หงส์รัตนวรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?