สกัดความรู้: การร้อยมาลัยคล้องมือลายตาประชุม

สกัดความรู้: การร้อยมาลัยคล้องมือลายตาประชุม
คุณกิจ : อิศเรศ แก้วเคลิ้ม ศิษย์เก่า สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?