บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 14 : (1-30 April 2016)   เรื่อง การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 2

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 14 : (1-30 April 2016)  

เรื่อง การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 2

 

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและงานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 14 ประจำเดือน เมษายน 2559

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?