Good Practices

Good Practices แนวปฏิบัติที่ดี 

 

ประจำปี 2563

@Good Practice

 

ประจำปี 2562

@Good Practice งานจัดการความรู้ ทคศ.- การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

 

ประจำปี 2561

@Good Practice งานจัดการความรู้ ทคศ.- การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

 

ประจำปี 2560

@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร – การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน อ.นฤศร มังกรศิลา

 

ประจำปี 2559

@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร – การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนสำหรับ E-learning ในศตวรรษที่ 21 อ.นฤศร มังกรศิลา

@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร – ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรแปรรูปกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ

@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และบทความ KM – แนวปฏิบัติที่ดี ภูมิปัญญาอาหารไทยพื้นบ้านกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ

 

ประจำปี 2558

@ สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร – อาหารไทยออนไลน์ : คลิกเดียว…เกี่ยวประสบการณ์ทั่วโลก ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ

@ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น – โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา หรือ Fashion V Together

 

ประจำปี 2558

@ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย – การศึกษานอกสถานที่ : แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

@ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ – โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การศึกษาวิเคราะห์ศิลปะประดิษฐ์จากงานศิลปะไทยในเกาะรัตนโกสินทร์สู่ชุมชน

@ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ – การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

@ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น – Fashion-V-Together

 

 

ประจำปี 2556

@ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย – ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าบาติก

@ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย – กระเป๋าผ้าขาวม้า

@ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ – กิจกรรมการประกวดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

@ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ – การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

@ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร – การพัฒนาลูกอมสมุนไพรไทยพื้นบ้าน

@ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น – การสอนสร้างแบบตัดโดยใช้สื่อ-Microsoft-Power-Point

@ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น – Fashion-V-Together

 

ประจำปี 2555

@ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

@ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น

@ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

@ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร