KM Reports

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

KM Reports

ปี 2566

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ตามเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้

ปี 2565

(ประเมินผ่านระบบประเมินออนไลน์จากศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร ทั้ง 2 รายงานแล้ว)

รายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการประเมินประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ปี 2564

(ประเมินผ่านระบบประเมินออนไลน์จากศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร ทั้ง 2 รายงานแล้ว)

รายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการประเมินประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ปี 2563

(ประเมินผ่านระบบประเมินออนไลน์จากศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร ทั้ง 2 รายงานแล้ว)

รายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการประเมินประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ปี 2562

(ประเมินผ่านระบบประเมินออนไลน์จากศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร ทั้ง 2 รายงานแล้ว)

รายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการประเมินประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ปี 2561

(ประเมินผ่านระบบประเมินออนไลน์จากศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร ทั้ง 2 รายงานแล้ว)

รายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการประเมินประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ปี 2560

(ประเมินผ่านระบบประเมินออนไลน์จากศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร ทั้ง 2 รายงานแล้ว)

รายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานการประเมินประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

ปี 2559

รายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปรายงานการประเมินผลการจัดการความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ การประเมินประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จำนวนองค์ความรู้ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556