KM Committee

ปี 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการและดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร

 

ปี 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

 

ปี 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

 

ปี 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

 

ปี 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

 

ปี 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

 

ปี 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

 

ปี 2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

 

ปี 2558

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

 

ปี 2557

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

 

ปี 2556

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร