KM HEC Mind Map

 

แผนผังความคิด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 

ปี 2558

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้งที่ 1 ชุมชนคนวิจัย เรื่อง เทคนิคและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางคหกรรมศาสตร์

 

ปี 2557

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้งที่ 2 ชุมชนคนโชติเวช เรื่อง อาเซียน โอกาสทางการแข่งขันของไทย (มุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนสู่อาเซียน)