KM HEC Bloger

บล็อก KM
 @ รวม KM Bloger ของ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ทั้งหมด


@ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

    ดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน

    - ดร.สุวดี ประดับ

    - ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข

@ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

     - ดร.วไลภรณ์ สุทธา     

@ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

     - อ.ชมภูนุช เผื่อนพิภพ

@ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

     - อ.นฤศร มังกรศิลา


@ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

     - อ.สุกัญญา จันทกุล

     - อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ

@ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

     - อ.ศันสนีย์ ทิมทอง

@ บุคลากรสายสนับสนุน

     - อังสนา อนุชานันท์

     - จรัสพรรณ มิ่งโพธิ์เตี้ย