องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

สกัดความรู้ : 10 เทคนิคง่ายๆ สอนออนไลน์ด้วย Google Classroom – Step by Step

สกัดความรู้ : 10 เทคนิคง่ายๆ สอนออนไลน์ด้วย Google Classroom แบบ Step-by-Step

คุณกิจ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 1. #1 Google Classroom – คลิปแนะนำ Google Classroom
  https://www.arnut.com/b/GoogleClassroom
 2. #2 Google Classroom – การเข้าใช้งานในฐานะผู้สอน (Teacher/Trainer)
  https://www.arnut.com/b/node/71
 3. #3 Google Classroom – การสร้างชั้นเรียน (Create Class)
  https://www.arnut.com/b/node/72
 4. #4 Google Classroom – การเชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียน (Invite Student)
  https://www.arnut.com/b/node/73
 5. #5 Google Classroom – การเข้าชั้นเรียน (Student)
  https://www.arnut.com/b/node/74
 6. #6 Google Classroom – การกำหนดหัวข้อการสอน (Topic)
  https://www.arnut.com/b/node/75
 7. #7 Google Classroom – การสร้างใบเนื้อหา (Materials)
  https://www.arnut.com/b/node/76
 8. #8 Google Classroom – การมอบหมายงาน (Assignments)
  https://www.arnut.com/b/node/77
 9. #9 Google Classroom – การสร้างคำถามและแบบทดสอบ (Quiz assignment, Question )
  https://www.arnut.com/b/node/78
 10. #10 Google Classroom – การทำใบงานและแบบทดสอบ (Students)
  https://www.arnut.com/b/node/79
 11. —Bonus—
  #11 Google Classroom – การตรวจใบงานและข้อสอบ
  https://www.arnut.com/b/node/80

**ฝากแชร์ต่อไปยังเพื่อครู อาจารย์ และผู้สนใจในการสร้างห้องเรียนเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ด้วย #GoogleClassroom  ขอบคุณมากครับ

จัดทำและรวบรวมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ


ที่มา : Facebook Arnut Ruttanatirakul