องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

แนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

Posted on

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิทยากรจาก กองส่งและพัฒนาทุนทางปั […]

องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ พ.ศ. 2564

Posted on

งานการจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโล […]

องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

ถ่ายทอดความรู้เชิงปฎิบัติการ “การสมัครสมาชิกฐานข้อมูลบรรณานุกรม SCOPUS และการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม”

Posted on

ถ่ายทอดความรู้เชิงปฎิบัติการ“การสมัครสมาชิกฐานข้อ […]

องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการการเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฎิบัติ

Posted on

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใ […]

องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

สกัดความรู้ KM : ทิศทางการวิจัย และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

Posted on

::: สกัดความรู้ KM ::: ชุมชนคนวิจัย เรื่อง ทิศทางการวิจ […]

องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

บันทึกการเล่าเรื่อง กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ เรื่อง CWIE สร้างสรรค์งาน พัฒนาสมรรถนะคนในยุค New Normal

Posted on

บันทึกการเล่าเรื่อง กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ เรื่อง CWIE สร […]

องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

บันทึกการเล่าเรื่อง กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ เรื่อง ทำการตลาดให้ปังด้วย LINE OA

Posted on

บันทึกการเล่าเรื่อง กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ เรื่อง ทำการตล […]

องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง เขียนข้อเสนองานวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน

Posted on

::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง เขียนข้อเสนองานวิจัยอย่ […]