KM Activities

กิจกรรม KM คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ปี 2564

  1. กิจกรรม CoP ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บบล็อก (Web Blog)  (สำหรับบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) –  CoP ชุมชนคนโชติเวช เรื่อง การจัดการความรู้ส่วนบุคคลด้วย WordPress.com ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย. 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

 

ปี 2563

ลำดับแผนที่ชื่อแผนการจัดการความรู้จำนวนองค์ความรู้หมายเหตุ
1/2563
องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ (เฉพาะคณะ)

: กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ในคณะ
๑. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๑ ชุมชนคนวิชาการ
วันที่ดำเนินการ วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562

๒. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๒ ชุมชนคนวิชาการ
วันที่ดำเนินการ วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง Education Disruption

๓. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๓ ชุมชนคนวิชาการ
วันที่ดำเนินการ วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2562
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง Education Technology

1/2563

จำนวน 3 เรื่อง
2/2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (เฉพาะคณะ)

: กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ในคณะ
๑. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๑ ชุมชนคนวิจัย
วันที่ดำเนินการ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง เขียนข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน

๒. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๒ ชุมชนคนวิจัย
วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง มองมุมใหม่...วิจัยเชิงคุณภาพ


2/2563

จำนวน 2 เรื่อง
3/2563
ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย (คณะและหน่วยงานสนับสนุน)  

: กลุ่มเป้าหมาย  อาจารย์ในคณะ/บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุน
๑. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๑ ชุมชนคนโชติเวช
วันที่ดำเนินการ วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562

๒. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้งที่ ๒ ชุมชนคนโชติเวช  วันที่ดำเนินการ วันพุธที่ 8 เม.ย. 2563
    ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤตการณ์


3/2563

จำนวน 2 เรื่อง

ปี 2562

ลำดับแผนที่ชื่อแผนการจัดการความรู้จำนวนองค์ความรู้หมายเหตุ
๑/๒๕๖๒
องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ (เฉพาะคณะ)

: กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ในคณะ

1. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ 1 ชุมชนคนวิชาการ
วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2561
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง ทานไม่กลัวทรานส์


2. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ 2 ชุมชนคนวิชาการ
วันที่ดำเนินการ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ Active Learning 4.0


3. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ 3 ชุมชนคนวิชาการ
วันที่ดำเนินการ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ Smart Classroom 4.0


4. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ 4 ชุมชนคนวิชาการ
วันที่ดำเนินการ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ CDIO - Finland Model
1/2562

จำนวน 4 เรื่อง
๒/๒๕๖๒
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (เฉพาะคณะ)

: กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ในคณะ

1. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ 1 ชุมชนคนวิจัย
วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง KM งานวิจัยและนวัตกรรม


2. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ 2 ชุมชนคนวิจัย
วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง นักวิจัยในศตวรรษที่ 21


3. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ 3 ชุมชนคนวิจัย
วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ


2/2562

จำนวน 3 เรื่อง
๓/๒๕๖๒
ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย (คณะและหน่วยงานสนับสนุน)  

: กลุ่มเป้าหมาย  อาจารย์ในคณะ/บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุน

1. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ 1 ชุมชนคนโชติเวช
วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง E-Book


2. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ 2 ชุมชนคนโชติเวช
วันที่ดำเนินการ วันพุธที่ 18 มกราคม 2562
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง Ideal Workstation


3. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ 3 ชุมชนคนโชติเวช
วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง การผลิตกล้วยตาก


4. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ 4 ชุมชนคนโชติเวช
วันที่ดำเนินการ วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง องค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ – แนวโน้มอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่รักสุขภาพ3/2562

จำนวน 4 เรื่อง

ปี 2561

ลำดับแผนที่ชื่อแผนการจัดการความรู้จำนวนองค์ความรู้หมายเหตุ
๑/๒๕๖๑
องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ (เฉพาะคณะ)

: กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ในคณะ
๑. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้งที่ ๑ ชุมชนคนวิชาการ
วันที่ดำเนินการ วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง Education ๔.๐
๒. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๒ ชุมชนคนวิชาการ
วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ แนวทางการบริหารจัดการและการสอนรายวิชาโครงงานพิเศษ
๓. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๓ ชุมชนคนวิชาการ
วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๑
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ การจองห้องเรียนออนไลน์
1/2561

จำนวน 3 เรื่อง
๒/๒๕๖๑
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (เฉพาะคณะ)

: กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ในคณะ
๑. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้งที่ ๑ ชุมชนคนวิจัย
วันที่ดำเนินการ วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก
๒. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้งที่ ๒ ชุมชนคนวิจัย
วันที่ดำเนินการ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยและเผยแพร่บทความวิจัย
๓. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้งที่ ๓ ชุมชนคนวิจัย
วันที่ดำเนินการ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
2/2561

จำนวน 3 เรื่อง
๓/๒๕๖๑
ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย (คณะและหน่วยงานสนับสนุน)  

: กลุ่มเป้าหมาย  อาจารย์ในคณะ/บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุน
๑. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้งที่ ๑ ชุมชนคนโชติเวช
วันที่ดำเนินการ วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง การปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
๒. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้งที่ ๒ ชุมชนคนโชติเวช
วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง การสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงาน
๓. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้งที่ ๓ ชุมชนคนโชติเวช
วันที่ดำเนินการ วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง บุคลากรยุคดิจิทัล

3/2561

จำนวน 3 เรื่อง

ปี 2560

ลำดับแผนที่ชื่อแผนการจัดการความรู้จำนวนองค์ความรู้หมายเหตุ
๑/๒๕๖๐
องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ (เฉพาะคณะ)

: กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ในคณะ
๑. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๑ ชุมชนคนวิชาการ วันที่ดำเนินการ วันพุธที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง -->> การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

๒. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๒ ชุมชนคนวิชาการ วันที่ดำเนินการ วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ ๑๕-๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๙

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง -->> การวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

๓. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๓ ชุมชนคนวิชาการ วันที่ดำเนินการ วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง -->> การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา
1/2560

จำนวน 3 เรื่อง
๒/๒๕๖๐
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (เฉพาะคณะ)

: กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ในคณะ
๑. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๑ ชุมชนคนวิจัย วันที่ดำเนินการ วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง -->> ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

๒. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๒ ชุมชนคนวิจัย วันที่ดำเนินการ วันจันทร์ที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๐

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง -->> การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

๓. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๓ ชุมชนคนวิจัย วันที่ดำเนินการ วันอังคารที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๐

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง -->> การพิจารณาบทความตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์
2/2560

จำนวน 3 เรื่อง
๓/๒๕๖๐
ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย (คณะและหน่วยงานสนับสนุน)  

: กลุ่มเป้าหมาย  อาจารย์ในคณะ/บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุน
๑. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๑ ชุมชนคนโชติเวช วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง -->> การปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้ง ๒ ชุมชนคนโชติเวช วันที่ดำเนินการ วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง -->> การคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์

๓. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้ง ๓ ชุมชนคนโชติเวช วันที่ดำเนินการ วันจันทร์ที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง --> KM to LO (Social Enterprise)
3/2560

จำนวน 3 เรื่อง

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554