องค์ความรู้ด้านระบบงานสนับสนุนระดับคณะ

สกัดความรู้ : การอนุมัติคำร้องรายวิชาเทียบโอนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และการอนุมัติรายวิชาสำหรับคณะกรรมการอนุมัติ

สกัดความรู้ :

เรื่อง การอนุมัติคำร้องรายวิชาเทียบโอนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และการอนุมัติรายวิชาสำหรับคณะกรรมการอนุมัติ

คุณกิจ: คุณคเณศ เจ๊ะแล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน

คุณลิขิต และวิศาสตร์: อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

ที่มา : งานหลักสูตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร