องค์ความรู้ด้านระบบงานสนับสนุนระดับคณะ

สกัดความรู้ : การอนุมัติคำร้องรายวิชาเทียบโอนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และการอนุมัติรายวิชาสำหรับคณะกรรมการอนุมัติ

Posted on

สกัดความรู้ : เรื่อง การอนุมัติคำร้องรายวิชาเทียบโอนสำห […]

องค์ความรู้ด้านระบบงานสนับสนุนระดับคณะ

::: บันทึกการเล่าเรื่อง ::: กลุ่ม ชุมชนคนโชติเวช เรื่อง การจัดการความรู้แบบพลวัต 5.0 (Dynamic KM 5.0)

Posted on

::: บันทึกการเล่าเรื่อง ::: กลุ่ม ชุมชนคนโชติเวช เรื่อง […]

องค์ความรู้ด้านระบบงานสนับสนุนระดับคณะ

Full Paper : การรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือในระบบ e-learning ของนักศึกษาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ชั้นปีที่ 2

Posted on

Full Paper : การรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่อง […]

องค์ความรู้ด้านระบบงานสนับสนุนระดับคณะ

บทคัดย่อ : ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted on

บทคัดย่อ : ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ […]

องค์ความรู้ด้านระบบงานสนับสนุนระดับคณะ

บทคัดย่อ : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการงานทะเบียน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Posted on

บทคัดย่อ : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการงานทะเบียน คณะเทคโ […]

องค์ความรู้ด้านระบบงานสนับสนุนระดับคณะ

บทคัดย่อ : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารเรียน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Posted on

    บทคัดย่อ  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อา […]