องค์ความรู้ด้านระบบงานสนับสนุนระดับคณะ

คู่มือการทำหนังสือส่งออก ภายนอก

โดย นางสาว ญาฌิฐา ตรีสงฆ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสารบรรณ