องค์ความรู้ด้านระบบงานสนับสนุนระดับคณะ

Full Paper : การรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือในระบบ e-learning ของนักศึกษาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ชั้นปีที่ 2

Full Paper : การรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือในระบบ e-learning ของนักศึกษาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ชั้นปีที่ 2

ผู้วิจัย อ.นฤศร  มังกรศิลา

 

https://issuu.com/narusornmksl/docs/perception_for_e-learning_fsi_sopho